مجله پژوهش دینی- پاییز و زمستان ۱۴۰۰
مشخصات مقالات شماره ۴۳ - پاییز و زمستان ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/16 | 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مقالات پذیرفته شده برای شماره ۴۳ ( پاییز و زمستان ۱۴۰۰)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پژوهـش  دینی

 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۱- رویکرد درمان‌نگری قرآن به نظریه ضعف اخلاقی ارسطو
 
سید محمد اکبریان [۱] ،
(تاریخ دریافت مقاله: ۲/۷/۹۹ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۶/۱۲/۹۹)

[۱] . استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، قم ، ایران m.akbarianisca.ac.ir
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۲ -  تحلیل انتقادی دیدگاه طنطاوی در الجواهر با تأکید بر آیات علمی قرآن
 
کیانوش نریمان [۱] ، سید مصطفی مناقب [۲] ، رحمت الله عبدالله زاده آرانی [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۹/۱/۱۴۰۰)

[۱] .دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛  kianoosh.narimangmail.com
[۲] . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)؛  Dr.managhebgmail.com
[۳] استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛  abdollahzadeh_araniyahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۳ - نقد و بررسی دیدگاه حیدرعلی قلمداران در مسئله امامت حضرت علی علیه‌السلام
مائده جعفری [۱] ، عبدالمجید طالب تاش [۲] ، فیض الله اکبری دستک [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۱/۸/۱۳۹۹ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۳۱/۱/۱۴۰۰)

[۱] .دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران؛ Maedehjafari۹۵۷۴yahoo.com
[۲] . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران ( نویسنده مسئول )؛  talebtashyahoo.com    
[۳] . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران؛ F.akbarikiau.ac.ir
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۴ - عوامل، نشانه­ ها و پی‌­آمدهای احساس تنهایی درآموزه­ های دینی و روان­شناسی
زهره اخوان مقدم [۱] ، علی محمدی آشنانی [۲] ، لیلا خانی اوشانی [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۸/۱/۱۴۰۰ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴/۲/۱۴۰۰)

[۱] . دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن ­کریم، دانشکدۀ تهران، تهران، ایران (نویسندۀ مسئول)، dr.zo.akhavangmail.com
[۲] . استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن ­کریم ، دانشکدۀ تهران، تهران، ایران  dr.mohammadi.qurangmail.com
[۳] . کارشناس ارشد علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن ­کریم ، دانشکدۀ تهران، تهران، ایران le.khani.۹۰gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۵- رویکردی اجتماعی به پایداری سیستم­ های اجتماعی بر اساس آموزه­ های قرآن کریم
جعفر ترک زاده [۱] ، الهام راضی [۲] ، رحمت الله مرزوقی [۳]، محمدجواد سلمانپور [۴]  جعفر جهانی [۵]    
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۴/۱۱/۱۳۹۹ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۷/۲/۱۴۰۰)

[۱] . دانشیار گروه مدیریت و برنامه ­ریزی آموزشی، دانشکده علوم­ تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، djt۲۸۹۱ gmail.com
[۲] . دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم­ تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ( نویسنده مسئول )  e.razi۷۰۶۹ gmail.com
[۳] . استاد گروه مدیریت و برنامه­ ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران،  rmarzoghi yahoo.com
۴ [. دانشیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، msalman rose.shirazu.ac.ir
۵] [. دانشیار گروه مدیریت و برنامه­ ریزی آموزشی، دانشکده علوم­ تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران، jahani shirazu.ac.ir
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۶ - بررسی و نقد «باب الآیات المؤوّلۀ بقیام القائم» سید ابوالفضل برقعی
       با تأکید بر
نقد موردی(توبه/۳۳)

سمیرا مهدی نژاد [۱] ، نرگس شکربیگی [۲] ، سید مجید نبوی [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۳/۱۲/۱۳۹۹ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۱/۲/۱۴۰۰)

[۱] . دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصول الدین، تهران، ایران s.mahdinezhad۲yahoo.com
[۲] . استادیار گروه معارف اسلامی و مرکز تحقیقات بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران ( نویسنده مسئول )    shekarbeygi.ngmail.com
[۳] . دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اراک، اراک، ایران   majidnabavi۱۳۶۶gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۷ - تبارشناسی فهم قرآن در سده نخست هجری
محمد هادی امین ناجی [۱] ، قاسم محسنی مری [۲]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱/۱۲/۱۳۹۹ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۶/۲/۱۴۰۰)

[۱] . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)    aminhadi۹۴gmail.com 
[۲] دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران    ghmohseni۱۳۵۲gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۸ - اعتبار سنجی احادیث رستگاری شیعیان در نسخه خطی «سلم درجات الجنه»
     با رویکردی بر شواهد  و متابعات فریقین

طاهره ندیمی تهرانی [۱] ، امیر توحیدی [۲] ، مجید معارف [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۵/۲/۱۴۰۰ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۸/۳/۱۴۰۰)

[۱] .دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ tnadimi۱۱gmail.com
[۲] . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول )؛  ؛amir_tohidi_۱۱۰yahoo.com     
[۳] . استادگروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران maarefut.ac.ir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۹- حدیث «رهان طیر» در بوته نقد
علی محمد آقایی [۱] ، بشیر سلیمی [۲]، اسلام ظهرابی اصل [۳]  محسن رفعت  [۴]   
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۵/۱۱/۱۳۹۹ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۵/۴/۱۴۰۰)

[۱] . دکترای علوم قرآن و حدیث ، تهران، ایران aliaghaei۱۳۶۶۱۳۶۶gmail.com
[۲] . دکترای علوم قرآن و حدیث ، تهران ، ایران ( نویسنده مسئول ) salimibashiryahoo.com
[۳] . استادیار گروه معارف اسلامی واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران sana_historicalyahoo.com
۴ [. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه حضرت معصومه ، قم ، ایران mohsenrafaathmu.ac.ir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۱۰ - اسلوب «حصر» در قرآن و چالش های ترجمه پیرامون آن
         ( مطالعه موردی سه ترجمه معاصر از آقایان فولادوند، مکارم و انصاریان)

مریم حسینی [۱] ،حمید رضا مستفید [۲] ، آزاده عباسی [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۸/۱/۱۴۰۰ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۴/۴/۱۴۰۰)

[۱] .دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران   hosseini.yasgmail.com
[۲] . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث،  واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران  ( نویسنده مسئول )  hr.mostafidyahoo.com
[۳] . استادیار دانشگاه قرآن و حدیث، تهران ، ایران  abbasi.aqhu.ac.ir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۱۱- چالش­ های ترجمه­ های قرآن در آیات متشابه مربوط به عصمت رسول خدا (ص) و راهکار آن 
        (بررسی موردی:
آیات ۱۲ سوره هود و ۴۳ سوره توبه)

 
الهه هادیان رسنانی [۱] ،
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۷/۲/۱۴۰۰ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۱/۴/۱۴۰۰)

[۱] استادیار گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران  hadian.eqhu.ac.ir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۰
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۳,  Autumn &Winter ۲۰۲۱/۲۰۲۲

۱۲- اکراه در عمل به شریعت از منظر قرآن و حدیث
مهدی منتظر قائم [۱] ،
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۶/۹/۱۳۹۹ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۵/۴/۱۴۰۰)

[۱] استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ، نهران ، ایران  montazerujsas.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.ir/find.php?item=1.67.19.fa
برگشت به اصل مطلب