مجله پژوهش دینی- پذیرفته پاییز و زمستان ۱۴۰۱
مقالات پاییز و زمستان ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/3 | 
مقالاتی که مشخصات آنها در این بخش درج شده است، پذیرش قطعی شده اند
و به تدریج و پس از ویراستاری علمی از این بخش خارج شده و به صورت کامل در سایت قرار می گیرند
سپس نسخه چاپی مجله منتشر می شود

مقالات پذیرفته شده برای شماره ۴۵ ( پاییز و زمستان ۱۴۰۱)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۴، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
   
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳

۱- تبیین سبک و اسلوب احتجاج امام رضا (ع) در حدیث مرو در زمینه لزوم تبعیت از حجت الهی
 ( با محوریت کتاب الحجه کافی) بر اساس نظریه کنش گفتاری جان سرل


  منیر انیسی [۱] ، سیده فاطمه هاشمی [۲] سید محمد رضوی  [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۷/۳/۱۴۰۱)

[۱] . دانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Drmoniranisigmail.com
[۲] . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول )   Dr.fat.hashemigmail.com
[۳] استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  Dsmrazaviyahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۲ - اهمیت «زبان و بیان» در تربیت و بازپروی مجرم (پژوهش موردی واژگان ایه ۱۷۸ البقره)
 
سید محمد صدری [۱] ، احمد باقری [۲] محمد جعفر نژاد  [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۵/۵/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۲/۶/۱۴۰۱)

[۱] دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)  smsadri۴۲pnu.ac.ir
[۲] استاد گروه فقه و مبانی حقوق ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.  baghreiut.ac.ir
[۳] . دانشجوی مقطع دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. jafar۵۵pnu.ac.ir  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۳-  رابطه‌ی ماهوی متون کهن طبی و روایات طبی؛ تحقیق موردی روایات حفظ‌الصحه

مجید معارف [۱] ، مهدی علیزاده وقاصلو [۲] مرضیه نورانی نگار  [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱/۶/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳/۶/۱۴۰۱)

[۱] استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده‌ الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران؛   maarefut.ac.ir
[۲] استادیار گروه طب ایرانی دانشکده‌ طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران؛     M-alizadehvsina.tums.ac.ir
[۳] . دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، تهران، ایران، (نویسنده‌ی مسؤول)   m_nouraninegarut.ac.ir  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۴ - ریشه‌یابی تفکرات غالیانه و شعوبیِ روایات مجازات شیخین در متون نصیریه

مهدیه پاکروان [۱] ، علیمحمد ولوی [۲] نصرت نیلساز  [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۸/۶/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۹/۶/۱۴۰۱)

[۱] دانشجوی دکترای تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران  m.pakravanalzahra.ac.ir
[۲] استاد گروه تاریخ، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران ( نویسنده مسئول )   a.valavialzahra.ac.ir
[۳] دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  nilsazmodares.ac.ir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۵ - رویکرد قرآن کریم در دگردیسی ضمانت های اجرای قانون جامعه عصر نزول
 
مهدی صفرزاده [۱] ، مهدی مطیع [۲] محمد رضا حاجی اسماعیلی  [۳] امیر احمد نژاد  [۴]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۵/۴/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۱/۶/۱۴۰۱)

[۱] دانشجوی مقطع دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران    Mahdi.safarzade.esfgmail.com
[۲] دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)         M.motialtr.ui.ac.ir
[۳] . استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران       m.hajiesmaeililtr.ui.ac.ir
[۴] . استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران       Ahmadnezhadltr.ui.ac.ir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۶ - روش‌شناسی جامع شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید
 
محسن رفعت [۱] ، بشیرسلیمی [۲]
(تاریخ دریافت مقاله: ۶/۶/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۱/۶/۱۴۰۱)

[۱] استادیار گروه قرآن وحدیث،دانشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، قم ، ایران  mohsenrafaathmu.ac.ir
[۲] دکترای علوم قرآن وحدیث،مدرس گروه قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسلامی،تهران،ایران (نویسنده مسئول)  salimibashiryahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۷ - نقد دیدگاه سید ابوالفضل برقعی در تفسیر آیه مباهله

فاطمه غفارنیا [۱] ، علی محمد میرجلیلی[۲] رضا بنی اسدی  [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۰۲۷/۶/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۰/۷/۱۴۰۱)

[۱] دانش آموخته سطح۴، رشته تفسیر تطبیقی، موسسه آموزش عالی حوزوی رفیعه المصطفی، تهران، ایران
masumi۲۵۱gmail.com
[۲] استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه میبد، میبد ، ایران
Almirjalilgmail.com
[۳] . استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ( نویسنده مسئول )
fatemi۲۵۱gmail.com 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳

۸ - ادله روایی مشروعیت امر و نهی مردم به حاکمان
 
مهدی منتظر قائم [۱]
(تاریخ دریافت مقاله: ۲۹/۶/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۰/۷/۱۴۰۱)

[۱] دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران ، ایران  montazerujsas.ac.ir
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۹- معناشناسی « استعاذه» در نهج البلاغه
 
آزاده عباسی [۱] ، مریم شاه بیدکی [۲]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۶/۳/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۷/۸/۱۴۰۱)

[۱] . دانشیار گروه قرآن ،دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران ( نویسنده مسئول )  abbasi.aqhu.ac.ir
[۲] . کارشناس ارشد علوم و معارف قرآن، دانشگاه قرآن و حدیث، تهران، ایران   marmarsh۳۱۵gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۱۰ - نقد و تحلیل حاکمیت نقل بر عقل در مکتب تفکیک
 
محمود کریمی [۱] ، عباس مصلایی پور [۲] هدی تفضلی  [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۱/۹/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۱/۱۰/۱۴۰۱)

[۱] . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران    karimiimahmoudgmail.com         
                                                                            
    
[۲] . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران    amusallaigmail.com
                                                                                        
[۳] .دانشجوی دکتری، دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی ، تهران، ایران    hodatafazzoligmail.com                                  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۱۱ - واکاوی دیدگاه عدم جواز ترجمه حداقلی قرآن (با تاکید بر نظریه رشید رضا)
 
مهدی عبادی [۱] ، محمد مختاری [۲] سید محمود صادق زاده طباطبایی  [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۹/۵/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۲۱/۱۰/۱۴۰۱)

[۱] استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،شاهرود، ایران (نویسنده مسئول)    ebadishmu.ac.ir
[۲] دانش آموخته سطح ۳ تفسیر و علوم قرآن، حوزه علمیه خراسان، مشهد،ایران  mohammad_۶۱۲۰yahoo.com
[۳] . استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران   tabanetum.ac.ir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۱
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۵,  Autumn &Winter ۲۰۲۲/۲۰۲۳
۱۲ - تحلیل تطبیقی مصادیق واژه ی "بقیت الله" در تفاسیر فریقین
 
علیرضا طبیبی [۱] ،
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۵/۸/۱۴۰۱ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۰/۱۱/۱۴۰۱)

[۱] . دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث،دانشگاه اراک، اراک ، ایران  a-tabibiaraku.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.ir/find.php?item=1.75.35.fa
برگشت به اصل مطلب