مجله پژوهش دینی- پذیرفته بهار و تابستان ۱۴۰۳
پذیرفته بهار و تابستان ۱۴۰۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/30 | 
مقالاتی که مشخصات آنها در این بخش درج شده است، پذیرش قطعی شده اند و به تدریج و پس از ویراستاری علمی از این بخش خارج شده و به صورت کامل در سایت قرار می گیرند .
سپس نسخه چاپی مجله منتشر می شود.

مقالات پذیرفته شده برای شماره ۴۸ ( بهار و تابستان ۱۴۰۳)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۸، بهار و تابستان ۱۴۰۳
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۸ ,  Spring & Summer ۲۰۲۴
۱- نقد و بررسی مفهوم شهید و شهادت دراسلام از دیدگاه اتان کلبرگ

سکینه رزاقی زاده [۱] ، محمد رضا آرام [۲] مهدی ایزدی    [۳]
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۶/۱۰/۱۴۰۲ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱/۱۱/۱۴۰۲)

[۱] دانش­ آموخته دکتری، گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: sakinehrazaghizadehgmail.com
[۲] دانشیار، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) moh.aramiauctb.ac.ir   
[۳] . استاد، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران: m.izadiisu.ac.ir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
پژوهـش  دینی
 
شمارۀ ۴۸، بهار و تابستان ۱۴۰۳
صص ـ  (مقاله پژوهشی)
 
 
 
 
Pazhouhesh Dini
 
No. ۴۸ ,  Spring & Summer ۲۰۲۴
۲- تحلیل اندیشه‌های رجالی و گزارش‌های حدیثی «علی بن حسن بن فضّال» با تاکید بر «رجالِ کشّی»

کوثر یوسفی نجف آبادی [۱] ، حسین ستار [۲]  روح الله شهیدی    [۳] محمد هادی یوسفی غروی   
(تاریخ دریافت مقاله: ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ ـ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳/۲/۱۴۰۳)

[۱] دانشجوی دکترا علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات، دانشگاه کاشان، ایران. ky.yusefigrad.kashanu.ac.ir
[۲]  استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات، دانشگاه کاشان ایران،(نویسنده مسئول). sattarkashanu.ac.ir
[۳] . استادیار گروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات، دانشکدگان فاریابی، دانشگاه تهران، قم. ایران. shahidiut.ac.ir
۴] استاد حوزه علمیه، پژوهشگر تاریخ، قم. ایران.yusufi.gharawigmail.com
*این اثر تحت حمایت مادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ( INSF) برگرفته شده از طرح شماره « «۴۰۱۳۲۶۹» انجام شده است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.ir/find-1.82.44.fa.html
برگشت به اصل مطلب